top of page

Ryddeplaner

Status og plan for ryddebehovet under lavspent- og høyspentnettet og jernbane. Datainnsamling ved feltarbeid, eller fjernmåling basert på bilder eller laserdata. Planene gir bedre oversikt, økt sikkerhet og lavere kostnader. Dette oppnås gjennom bedre anbudsgrunnlag, enklere administrasjon, oversikt over utsatte trær og optimalisering av tidspunktene for rydding

Norge er avhengig av sikker og effektiv forsyning av elektrisitet. Derfor skjerpes kravene til fortløpende rapportering og dokumentasjon av at skog og kratt holdes på betryggende avstand til strømførende linjer. Varmere vær gir større tilvekst i skogen, mer vind, nedbør og ekstremvær. Systematisk rydding av skogen og bedre kontroll med enkelttrær utsatt for vindfall, er derfor stadig viktigere for el-forsyningen.

Ryddeplaner er et viktig redskap for effektiv og sikker forvaltning av el-nettet og gir:

 • Lavere pris på ryddejobben:
  risiko og lavere pris

  • Arbeidskart – mer effektiv rydding og lavere pris 

  • Anbudsgrunnlag som gir redusert

  • Oppfølging av leverandørerkvalitetskontroll og KILE kostnader kan reduseres

 • Bedre oversikt over skogtilstanden i ogutenfor ryddebeltet slik at strømbrudd og

 • Mer selektiv rydding, riktig metode og tidspunkt for rydding = kostnadsbesparelser

Registreringene foretas gjennom flybilder, laserdata eller feltregistreringer. Ryddeplanene viser behov for sikringshogst og bredding, optimalt tidspunkt for rydding, ryddefrekvens, ryddemetode og mengder (dekar, volum). Ryddeplanene kan importeres i NIS og distribueres til entreprenører i skybaserte løsninger.

bottom of page